Klasyczna biogazownia rolnicza musi zmierzyć się z kilkoma istotnymi wyzwaniami.

 • wykorzystuje jako surowiec głównie kiszonkę kukurydzy. To stwarza konkurencję dla produkcji upraw przeznaczonych na cele spożywcze i paszowe. W tej sytuacji obserwujemy brak stabilności działania biogazowni w zakresie zaopatrzenia w surowiec. Dlatego dotychczasowy rozwój biogazowni rolniczych w Polsce jest ograniczony.
 • ma trudności z wykorzystaniem ciepła odpadowego powstającego w biogazowni.
 • W niektórych lokalizacjach występują kłopoty z podłączeniem do sieci energetycznej.

Zmianę tej sytuacji można uzyskać poprzez odpowiednie zabiegi organizacyjno-technologiczne, dlatego TOREN promuje model Biogazownia 2.0, która:

 • wykorzystuje substraty odpadowe, takie jak słoma zbożowa i kukurydziana (oraz każda inna),
 • stosuje innowacyjną technologię hydrolizy ciśnieniowo-termicznej z dezintegracją (HCT-D) do obróbki wstępnej substratów odpadowych, pozwalającą przygotować je odpowiednio do fermentacji w biogazowni,
 • przekazuje nadmiar ciepła odpadowego z biogazowni na potrzeby instalacji HCT-D,
 • może ukierunkować biogazownię na wytwarzanie substytutu gazu ziemnego RNG (Renewable Natural Gas), tj. zamiast energii na sprzedaż może oczyszczać biogaz do biometanu, stosując innowacyjną technologię,
 • może ukierunkować biogazownię na stosowanie pomiotu ptasiego (nawet 80% w substracie), stosując innowacyjną technologię oczyszczania pofermentu.

Stosując model Biogazowni 2.0 uzyskuje się następujące korzyści:

 • obniża się zapotrzebowanie ilościowe na substrat (słoma zawiera więcej suchej masy w 1 Mg niż kiszonka), co obniża koszty transportu i składowania,
 • uzyskuje się skrócenie czasu retencji materiału organicznego w procesie fermentacji, dzięki łatwiejszemu przetwarzaniu przez bakterie metanowe substratów po ich przetworzeniu w instalacji HCT-D,
 • można stosować zbiorniki fermentacyjne o mniejszej objętości, dzięki skróceniu czasu retencji,
 • dzięki stosowaniu substratów odpadowych (o niskiej cenie),

 • nie wykorzystuje się gruntów rolnych wyłącznie do upraw na potrzeby biogazowni,
 • wpływa się na bezpieczeństwo biologiczne fermentacji biogazowej (substraty odpadowe ulegają higienizacji i sterylizacji w instalacji HCT-D),
 • można optymalizować efektywność fermentacji biogazowej (po zastosowaniu instalacji HCT-D substraty są bardziej stabilne i jednorodne),
 • uzyskuje się wzrost produkcji biogazu nawet o 30% (w instalacji HCT-D następuje przetwarzanie materiału organicznego na poziomie komórkowym, co ułatwia bakteriom metanowym dostęp do nich) i ograniczenie ilości suchej masy organicznej w pofermencie,
 • można wykorzystać do 85% suchej masy organicznej zawartej w substracie
 • uzyskuje się zwiększenie zawartości metanu w biogazie nawet do 72%,
 • zmniejsza się ilość siarkowodoru w biogazie,
 • ogranicza się efekt nieprzyjemnego odoru osadu pofermentacyjnego (dzięki obróbce wstępnej substratów odpadowych w instalacji HCT-D,

Go to Top