Odpady gumowe, zwłaszcza zużyte opony stanowiące ok. 80% ich całkowitej ilości, są poważnym problemem ekologicznym o skali wynikającej z wielkości produkcji sięgającej na świecie 30 mln Mg rocznie. Z pośród wielu metod zagospodarowania odpadów gumowych ostatnio wiele uwagi poświęca się metodzie pirolizy polegającej na rozkładzie termicznym usieciowanego elastomeru bez dostępu tlenu. W wyniku procesu pirolizy powstają produkty gazowe (głównie węglowodory alifatyczne, siarkowodór, wodór), ciekłe (głównie węglowodory aromatyczne) i stałe (zwęglona pozostałość oraz stal). Odbywa się on najczęściej periodycznie w zakresie temperatur 380-750oC. TOREN SA rozpoznała najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie pirolizy odpadów gumowych i jest w trakcie wdrażania jednego z nich na terenie Polski.

Przykład instalacji do pirolizy
Przykład instalacji do pirolizy

Pirolizie poddaje się obecnie opony w całości razem z kordem metalowym. Rozwiązanie to skraca czas i obniża koszty przygotowania wsadu. Jest to znaczące uproszczenie w stosunku do starszych technologii, w których pirolizie poddawało się opony rozdrobnione i pozbawione metalowych elementów konstrukcyjnych. Etap przygotowania był procesem kosztownym energetycznie i inwestycyjnie.


Go to Top